RequestProductPackagingRequest Area
450 x bags per weekGadra Beans25kg bagsTongaat (KZN)
128 x pallets per weekPotatoes7 or 10kg pocketsSouth Africa
10 000 x TonsSoya BeansPer TonGauteng
100LambsKZN